1 2 3 4

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ ได้รับรางวัล Prime Minister Award สาขา Innovation for Crisis ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน