1 2 3 4


รางวัลเกียรติยศของสมาคม

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu123:DataDetail1

 

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย

ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม และ ผู้บริหารสมาคมดีเด่น ตั้งแต่ปี 2556-2561 (6 ปี ซ้อน)

 

รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมและรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2556, 2559,2560

 

 

รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2557,2558 รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ปี 2559,2560

 

 

รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านพัฒนาองค์กร ปี 2561

 

 

นายกสมาคมท่านปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งวาระปี 2561-2563  คือ คุณกนิษฐ์  เมืองกระจ่าง